Dansk info

Der fyldes 70 l vand på gruekedel 1, som varmes op til 75 grader, og gruekedel 2 fyldes med 40 l som varmes op til 65 grader. Det tager ca. 1 time at nå temperaturen.

Så kan malten vejes op, opskriften følges nøje. Malten fyldes i kværnens tragt.

Når gruekedel 2 har nået en temperatur på 65-69 grader startes kværnen, og malten røres i vandet.

Så sættes røreværket i, og temp. kontrolleres. Nu skal malten omrøres, ved en temp. på mellem 60-65 grader i en time.

Under hele processen, føres de forskellige oplysninger ned, i en journal.

Når malten har mæsket i en time, tændes der for gruekedel 2 og temp. hæves til 75 grader i en ½ time. Så fyldes urten på gruekedel 3, og eftermæskningen starter med 75 grader varmt vand fra gruekedel 1. Der er en si i gruekedel 2, og der sættes en sigte under hanen, så urten sies ekstra fint.

Under hele processen, holdes der nøje øje med temperaturen.

Når eftermæskningen er færdig, kan sien tages op, så alt urten kan løbe fra gruekedel 2. Sien kan tømmes og rengøres.

Nu skal urten varmes op til 100 grader.

Så kan den første halvdel af humlen tilsættes, og derefter skal temp. holdes på 100 grader i en time.

Efter en time, tilsættes den sidste halvdel af humlen, og skal derefter holde de 100 grader i 8 min.

Så gøres der klar til at urten kan blive kølet. Sien i gruekedel 3 fjernes.

Spiralkøler er monteret, og nu skal urten køles ned på under 18 grader. Det tager ca. 1 time.

Inden urten hældes på lagertanke, kontrolleres vægtfylden.

For at resultatet ved en brygning skal lykkes, skal hygiejnen være i top. Der er en del rengøring i forbindelse med brygning.

Når urten hældes på lagertanken, tilsættes gæren. Det er vigtigt at urten ikke er for varm, for så dræbes gærcellerne.

Gærlåsen gøres klar.

Efter montering af gær lås, gæres urten i 3 uger ved 10 grader (undergæring) eller 7-10 dage ved 20 grader (overgæring), hvorefter øllet kan hældes på lagertank. Vægtfylden kontrolleres igen og alkoholprocenten regnes ud. Øllet lagres i 4 uger inden den hældes på fustager og tilsættes CO2.

Deutsche Information

70 l Wasser wird auf Kessel 1 gefüllt, das man bis auf 75 Grad erwärmt, und 40 l Wasser wird auf Kessel 2 gefüllt, das man bis auf 65 Grad erwärmt. Es dauert ca. 1 Stunde die Temperaturen zu erreichen.

Dann wird das Malz abgewogen, und das Rezept wird genau gefolgt. Das Malz wird in die Fülltrichter der Mühle gefüllt.

Wenn Kessel 2 eine Temperatur auf 65-69 Grad erreicht hat, dann wird die Mühle gestartet, und das Malz wird ins Wasser gerührt.

Dann wird das Rührwerk eingesetz und die Temperatur wird kontrolliert. Jetzt muss man das Malz, bei einer Temperatur zwichen 60-65 Grad in einer Stunde umrühren.

Während dieses ganzen Prozesses werden die unterschiedliche Auskünfte in einem Journal geführt.

Wenn das Malz in einer Stunde gemaischt haben, dann wird Kessel 2 angezündet und die Temperatur wird in einer halbe Stunde auf 75 Grad erhöht. Dann wird die Bierwürze auf Kessel 3 gefüllt, und das Nachmaischen fängt mit 75 Grad heizem Wasser von Kessel 1 an. Wir haben einem Sieb in Kessel 2 angebracht, und wir setzen ein Sieb unter den Hahn, damit die Bierwürze extra fein gesotten wird.

Während des ganzen Prozesses, hat man ein scharfes Auge auf der Temperatur.

Wenn die Nachmaischen fertig ist, wird das Sieb aufgenommen, damit alle Bierwürze von Kessel 2 fließen kann. Sieb leeren und reinigen.

Jetzt soll die Bierwürze auf 100 Grad erhitzt werden.

Setzen Sie die erste Hälfte des Hopfens zu, und die Temperatur muß in einer Stunde auf 100 Grad gehalten werden.

Nach einer Stunde, wird die letzte Hälfte des Hopfens zugesetzt, und muß danach auf 100 Grad in 8 Minuten gehalten werden.

Kühlen der Bierwürze wird vorbereitet und entfernen Sie das Sieb in Kessel 3.

Die Spiralkühler anbauen, und jetzt muß die Bierwürze bis unter 18 Grad gekühlt werden. Es nimmt ca. 1 Stunde.

Vor Gießung der Bierwürze auf Lagertanks, muß man das spezifisches Gewicht kontrollieren.

Es ist sehr wichtig gute Hygiene zu haben, damit man Erfolg mit einem Brauen haben. Sie haben in Verbindung mit einem Brauen viel zu reinigen.

Wenn die Bierwürze auf den Lagertank gegossen wird, dann wird die Hefe zugegeben. Es ist sehr wichtig, daß die Bierwürze nicht zu heiß ist, sonnst sterben die Hefezellen.

Klarmachung des Gärverschlusses.

Nach Montage des Gärverschlusses, wird die Bierwürze in 3 Wochen bei 10 Grad (Untergärung) gegoren oder in 7-10 Tage bei 20 Grad (Obergärung) gegoren, wonach man das Bier auf Lagertank gießt. Das spezifisches Gewicht wird nochmals kontrolliert, und das Alkoholprozent wird ausgerechnet. Das Bier wird in 4 Wochen gelagert, bevor wir das Bier auf Fässer gießt und mit Kohlensäure anreicht.

English info

Fill 70 L water on boiler 1, which you heat up to 75 degrees, and fill boiler 2 with 40 L water, which you heat up to 65 degrees. It takes about 1 hour to achieve the temperatures.

Weigh out the malt, and follow the formula exactly. Fill the malt in hopper of the grinder.

Start the grinder, when boiler 2 has reach a temperature of 65-69 degrees, and stir the malt into the water.

Place the stirrer in the boiler, and control the temperature. Stir the malt for one hour at a temperatur between 60 and 65 degrees.

The different information is entered in a journal during the whole process.

When the malt has mashed for one hour, turn on for boiler 2 and raise the temperature up to 75 degrees in half an hour. Fill the wort on boiler 3, and start the sparging with 75 degrees hot water from boiler 1. There is a strainer in boiler 2, and we place a strainer under the tap, so that the herb is strained extra fine.

Keep an eye on the temperature during the whole process.

When the sparging has finished, take up the strainer from the boiler, so that all the wort can run from boiler 2. Empty and clean the strainer.

Heat up the wort up to 100 degrees.

Add the first half of the hops, and hold the temperature on 100 degrees for one hour.

Add, after one hour, the latter half of the hops, and then hold the 100 degrees for 8 minutes.

Prepare to cool the wort. Remove the strainer in boiler 3 fjernes.

Mount spiral cooler, and cool the wort down to below 18 degrees. It takes about 1 hour.

Control the density, before you pour the wort on storage tanks.

You have to have top hygiene to get at good outcome at a brewing. There is quite a lot to clean, when you brew.

Add the yeast, when you pour the wort on the storage tank. It is important, that the wort is not to hot, because then you kill the yeast cells.

Prepare the fermentation lock.

When you have mounted the fermentation lock, ferment the wort in 3 weeks at 10 degrees (bottom fermentation) or 7-10 days at 20 degrees (top fermentation), and then pour the beer on a storage tank. Control the density again and caculate the percentage of alcohol. Mature the beer for 4 weeks before you pour it on barrels and carbonize it.Ølbrygning

Billedserie om ølbrygning er lavet af Henrik og Gert.


Bierbrauen

Bildserie von Bierbrauen ist von Henrik und Gert gemacht worden.Beer brewing

Picture series of beer brewing is produced of Henrik and Gert.