Historie/Erzählung/Story
Fra ide til virkelighed/Von Idee bis Realisierung/From idea to reality


Fra ide til virkelighed

Det hele startede i 1995, uden der i det hele taget var tænkt på at brygge øl. Firmaet Chrisko Staal ApS med Christian Skovsted i spidsen overtog blandt meget andet produktionen af den gammelkendte gasgruekedel, ikke noget stort men dog var der et salg på omkring 150 stk pr. år. En del blev solgt til Grønland, hvor de blev brugt til at tø is op i til drikkevand, og andre her hjemme i Danmark blev solgt til mange andre formål. I løbet af de efterfølgende år blev der lavet to nye modeller mere, som var helt i rustfrit stål. Det var først i 2005 efter et besøg på Fur Bryghus, at det gik op Christian Skovsted, at der kunne brygges øl i gasgruekedlen. Derefter gik det slag i slag med udvikling af kedel og ekstraudstyr, så man for få penge kunne komme igang med at brygge.

Det første fritfaldsbryggeri stod klar i starten af 2006, men duede det ? Det skulle afprøves. Så faldt tankerne på det gamle baghus i Birkelse, og her var der mulighed for at indrette bryghuset. Gennem de næste par år blev der brugt mere krudt på at bygge end at brygge. Lige efter sommerferien 2008 var alt klar. Første bryg blev brygget, gæret, lagret og ikke mindst prøvesmagt. De to brygmestre Gert Jensen og Christian Skovsted samt en del frivillige der iblandt Martin Jensen fra Raasted Bryghus konstaterede at det smagte herligt.


Von Idee bis Realisierung

Es fing in 1995 an, ohne dass man daran gedacht haben Bier zu Brauen. Die Firma Chrisko Staal ApS mit Christian Skovsted als Direktor übernahm u.a. die Produktion von dem altbekannten Gaskessel. Damals gab es keinen grossen Umsatz, aber wir haben doch 150 Stücke pro Jahr, u.a. an Grünland um Eis zum Trinkwasser aufzutauen, und an Dänemark für unterschiedliche Zwecken verkauft. In den Jahren danach haben wir noch zwei neuen Modellen der Kesseln ganz aus rostfreiem Stahl entwickelt. Christian Skovsted wurde es klar, nach einem Besuch auf Fur Brauhaus in 2005, daß man Bier in einem Gaskessel brauen konnte. Danach ging es schnell mit der Entwicklung von Kessel und Zusatzausrüstung, damit man für wenige Kosten die erste Braueanlage kaufen konnte. 

Als die erste Freifallbrauerei am Anfang 2006 fertig war, dann sollte es ausprobiert werden. Wir hatten das alte Hinterhaus in Birkelse gefunden, und wir wollten darin das Brauhaus einrichten. Von 2006 bis Sommer 2008 haben wir leider nur gebaut und nicht gebraut. Kurz nach dem Sommerurlaub in 2008 waren wir bereit zu brauen. Erste Bräu wurde gebraut, gegärt, gelagret und die zwei Braumeister Gert Jensen und Christian Skovsted, sowie mehrere Freiwilligen u.a. Martin Jensen von Raasted Brauhaus, konnten nach einer Kostprobe des Bieres feststellen, daß es kösstlich schmeckt.


From idea to reality

It startet in 1995, without we did think of brewing beer on the gas boilers. The firm Chrisko Staal ApS with Christian Skovsted as manager took over among many other things the production of the familiar gas boiler, low sales but we still sold about 150 pieces a year. We sold some to Greenland, where they use them for melting ice to drinkwater, and others was sold in Danmark for many other purposes. During the following years we made two new models, which is produced entirely in stainless steel. Christian Skovsted first realized in 2005, after a visit to Fur Brewery, that you can brew beer in the gas boiler. After that there was no let-up in developing the boiler and additional equipment, so that we could offer low budget brewery equipment.

The first gravity brewery was ready in the beginning of 2006, but did it work? We wanted to test it. We had found the old back building in Birkelse, and in there we could establish the brewery. Over the next years we built the brewery. Just after the sommer holidays in 2008 everything was ready. We brew, fermented, stored and then we experienced the first taste of our first brew. Our two brew masters Gert Jensen and Christian Skovsted and also a number of volunteers among others Martin Jensen from Raasted Brewery stated clearly, that it tasted delicious.

Formålet med Birkelse Bryghus/Der Zweck mit Birkelse Brauhaus/The purpose of Birkelse Brewery


Formålet med Birkelse Bryghus


Hvis man vil sælge bryganlæg, så bør man også kunne brygge. Chrisko Staal ApS bruger derfor bryghuset til udvikling og kundepleje. Potentielle kunder kan prøve deres drøm af i de rette omgivelser og mærke den specielle atmosfære ved at brygge øl. Foreningen Birkelse Bryghus blev oprettet for at få det rette flow i bryggene, og ølinteresserede fra fjern og nær kan melde sig ind. Der brygges nu øl og cider til medlemmernes eget forbrug. Gevinsten ved en sådan forening er de mange nye ideer, den store viden og det gode kammeratskab, der bliver tilført det at brygge øl.
Foreningen har optaget medlemmer siden februar 2009.


Der Zweck mit Birkelse Brauhaus

Wenn man Brauanlagen verkaufen will, dann sollte man auch brauen können. Chrisko Staal ApS verwenden deshalb das Brauhaus auf Entwicklung und Kundenpflege. Potentielle Kunden können Ihren Traum in der richtigen Umgebung und der besonderen Atmosphäre bei Bierbrauen ausleben. Wir haben den Verein Birkelse Bryghus gegründet um das richtige Flow in den Bräu zu bekommen, und Bierenthusiasten von nah und fern können den Verein beitreten. Jetzt brauen wir Bier und Zider für Verbrauch unserer Mitglieder. Der Gewinn bei so einem Verein ist die viele neue Ideen, das große Wissen und die gute Kameradschaft. 
Der Verein hat seit Februar 2009 Mitglieder aufgenommen.


The purpose of Birkelse Brewery

If you want to sell brewing equipment, then you also ought to be able to brew. Therefore Chrisko Staal ApS utilize the brewery for development and customer care. Potentielle customers can live out their dreams in the right surroundings and feel the particular atmosphere by brewing beer. We established the association Birkelse Brewery to get the right flow in the brews, and beer enthusiasts from far and near can enter the association. Now we brew beer and cider for consumption of the members. The advantage of such an association is the many new ideas, the large knowlegde and the good fellowship.
The association has admitted members since Februrary 2009.

To år efter/Nach zwei Jahren/Two years after


To år efter

To år efter Foreningen Birkelse Bryghus startede er der ca. 200 medlemmer, og der kommer mellem 30 og 60 til hver møde. Bryghuset`s hjemmeside har indtil videre haft over 70000 besøg, og Chrisko Staal ApS får 5 til 10 forespørgelser på brygudstyr om ugen.


Nach zwei Jahren

Wir haben ca. 200 Mitglieder nach zwei Jahren mit dem Verein Birkelse Brauhaus, und zwichen 30 und 60 nehmen an jedem Treffen teil. Die Einstiegseite des Brauhauses hat bis jetzt mehr als 70000 Besuche gehabt, und Chrisko Staal ApS erhält 5 bis 10 Anfragen betreff Brauausrüstung in der Woche.


Two years after

We have about 200 members after two years with the association Birkelse Brewery, and between 30 and 60 members come to every meeting. The homepage of the brewery has until now have had more than 70000 visits, and Chrisko Staal ApS receives 5 to 10 inquiries concerning brewing equipment every week.